Nawigacja

Rada Rodziców Uczeń zdolny - informacje, publikacje Zebrania z Rodzicami i Dni Otwarte Rekrutacja 2017/2018 Co każdy rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018

Rodzice

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców gif

Kompetencje sa określone w ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.)

Do kompetencji rady rodziców należy:

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowaw art. 56 ust. 2;

3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3.Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

4.. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.;

5. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie Rady Rodziców;

Art. 63 ust. 14 – udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, zespołu. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: (…) 2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców.

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców gif

 

INRORMACJA

Rada Rodziców ZSP1 corocznie wydaje fundusze m.in. na:

 • współfinansowanie dyplomów, nagród za udział w konkursach, wynikach w nauce;
 • finansuje koncerty muzyczne, współfinansuje przedstawienia teatralne w przedszkolu i szkole;
 • współfinansuje zakup materiałów dekoracyjnych uroczystości i imprez szkolnych;
 • finansuje zakup poczęstunków dla uczniów podczas uroczytości szkolnych / Ślubowanie klas pierwszych, bal karnawałowy, Święto Szkoły;
 • finansuje upominki dla uczniów z okazji  Dnia Dziecka;
 • nagrody książkowe dla najlepszych uczniów;
 • finansuje wydruk zdjęć do kroniki szkoły;
 • wspomaga finansowo działalność Samorzadu Uczniowskiego i Koła Wolontariatu.

 

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców gif

Dane do wpłat:

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
ul. Gościniec 53, 00-704 Warszawa

nr konta: 27 1500 1272 1212 7007 0376 0000

w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł na pierwsze dziecko, 15 zł na drugie, 10 zł na trzecie i 5 zł na każde następne dziecko.

Wszelkie sprawy związane z działaniem Rady Rodziców, pytania czy propozycje współpracy możecie Państwo wysyłać jako wiadomość w dzienniku elektronicznym Synergia Librus jako adresata wybierając „Szkolna rada rodziców”.

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci. Zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w działalności naszej szkoły.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w tym roku szkolnym  (2016/2017) z  Państwa składek, a także z funduszy zebranych na balu rodziców i kiermaszu, sfinansowałyśmy:

Zadanie

Kwota w zł

Koncerty muzyczne

5 000,00

Warsztaty gry na bębnach

880,00

Warsztaty ceramiczne

500,00

Warsztaty o płazach i gadach  

600,00

Zajęcia plastyczne w Dorożkarni – dofinansowanie zakupu materiałów plastycznych

2 000,00

Nagrody w konkursach szkolnych

300,00

Bal karnawałowy dla dzieci

1 438,00

Dofinansowanie dzieci w trudnej sytuacji materialnej

500,00

Kosze upominkowe dla nauczycieli i pracowników szkoły na Dzień Nauczyciela

602,04

Autokar dla przedszkola

1 270,00

Dofinansowanie samorządu uczniowskiego

110,94

Woda pitna

257,74

Zakup zapasowych krawatów szkolnych

117,27

Zakup szczoteczek do fluoryzacji

448,00

Dofinansowanie prowadzenia kroniki szkolnej

22,44

Zakup pomocy naukowych

98,32

Akcja charytatywna dla hospicjum onkologicznego

116,00

Współorganizacja pikniku na 80-lecie Szkoły

424,34

Bukiet dla p. Dyrektor (80-lecie)

150,00

Zakup prezentu dla szkoły – werbla (80-lecie)

311,00

Zakup pamiątkowych długopisów dla wszystkich uczniów (80-lecie)

301,49

Dofinansowanie zakupu nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów na koniec roku

2 200,00

Bukiet na ręce p. Dyrektor – podziękowanie dla nauczycieli i pracowników szkoły

100,00

Razem

17 747,58 zł

 

Dzięki tym wydatkom oraz zaangażowaniu rodziców udało się zorganizować:

- święto nauczyciela – zakup i przygotowanie koszy upominkowych (kawa i czekoladki) dla nauczycieli i pracowników szkoły, kwiaty dla P. Dyrektor,

- bal andrzejkowy dla rodziców w klubie Balsam,

- akcję charytatywną na rzecz hospicjum onkologicznego pn. Pola Nadziei  – dzieci posadziły 200 hiacyntów w ogródku szkolnym,
- kiermasz świąteczny w szkole,
- bal karnawałowy dla dzieci - dekoracje, prowadzenie, poczęstunek,
- całoroczny projekt koncertów muzycznych dla wszystkich dzieci,
- zajęcia plastyczne w Dorożkarni – realizacja projektu Siekierkowski Starter

- warsztaty gry na bębnach,
- warsztaty ceramiczne z Dorożkarnią,

- piknik na 80-lecie szkoły.

Ponadto w trakcie roku szkolnego:
- wydałyśmy 5 uchwał,
- napisałyśmy pismo interwencyjne w sprawie długotrwałej nieobecności nauczyciela matematyki w klasach IV-VI,

- napisałyśmy pismo interwencyjne w sprawie egzaminu na kartę rowerową w klasie V,

- napisałyśmy pismo o jak najszybsze przygotowanie planu lekcji na rok 2017/2018,
- pisałyśmy do Burmistrza Mokotowa w sprawie zmian w systemie edukacji,
- byłyśmy na spotkaniach z przedstawicielami instytucji oświatowych w sprawie zmian w systemie edukacji (kuratorium, wydział edukacji m.st. Warszawy, forum Rad Rodziców),

- zgłosiłyśmy uwagi do Projektu Szkolnego Programu Wychowawczego i opiniowałyśmy Program Profilaktyki,

- opiniowałyśmy pracę nauczycieli,

- uzasadniałyśmy wnioski o nagrody burmistrza  dla nauczycieli,

- wystąpiłyśmy z wnioskiem o przyznanie nagród Dyrektora Biura Edukacji Mokotowa dla nauczycieli,

- zorganizowałyśmy ankietę i powszechne głosowanie w sprawie wyboru drugiego języka w 7 klasie.

A także:

- wybrałyśmy ofertę i nawiązałyśmy współpracę z fotografem (sesja szkolna)

- współpracowałyśmy z Dorożkarnią,

- współpracowałyśmy z szefową Baila Conmigo przy organizacji balu karnawałowego,

- miałyśmy spotkanie z Panią Dyrektor Dorożkarni,

- i spotkanie z Prezes Fundacji Bo Warto.

 

Mamy w swoim gronie autorkę projektów wsparcia szkoły w ramach budżetu partycypacyjnego miasta:

 

 1. Rewitalizacja i udostępnienie placu zabaw przy Przedszkolu „Stokrotka”.
 2. Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci.

 

 

Niezmiennie prosimy o terminowe  regulowanie  płatności na RR (20 zł miesięcznie za pierwsze dziecko, 15 zł za drugie, 10 zł za trzecie)

 

Rada Rodziców      27 1500 1272 1212 7007 0376 0000

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Gościniec 53, 00-707 Warszawa

  

W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko ucznia,  klasę oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata

  

Wpłaty za dzieci uczęszczające na świetlicę według uznania i możliwości (nie mniej niż 10 zł/m-c)

 

Świetlica 69 1500 1272 1212 7007 0389 0000        

Wpłaty na RR i świetlicę są dobrowolne, ale jeśli zdeklarują się Państwo wpłacać, będą Państwo zobligowani do płacenia składek przez cały rok w podanej wysokości. 

Będziemy wdzięczne za wszelkie uwagi i sugestie co do funkcjonowania Rady Rodziców oraz pomysły nowych inicjatyw dla szkoły i uczniów.

 

Dziękujemy za Państwa pomoc i zachęcamy do dalszej współpracy! 

 Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 3 im.Dzieci Powstania Warszawskiego - Przedszkole nr 281 "Stokrotka"
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie,
  ul.Gościniec 53
  00-704 Warszawa
 • (22)841 43 26                     
  fax: (22)841 43 26

  nr wew.:

  Sekretariat 21
  Świetlica 28
  Przedszkole (grupa starsza) 26
  Przedszkole (grupa młodsza) 30
  Pedagog 25/e-mail:zsp1.pedagog@wp.pl
  Administracja 23

Galeria zdjęć