Nawigacja

Rada Rodziców Uczeń zdolny- informacje, publikacje Zebrania z Rodzicami i Dni Otwarte Rekrutacja 2017/2018 Co każdy rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018

Rodzice

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice/Prawni Opiekunowie,

chcielibyśmy przybliżyć Wam, czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej placówce.

Wybory do Rad Klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym i należy przeprowadzić je w głosowaniu tajnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic/opiekun.

Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik, Komisja Skrutacyjna oraz Członkowie Prezydium.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów placówki, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami  działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy placówki, Dyrektora i nauczycieli;
 • przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej Dyrektora.

 

Celem istnienia Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

 • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
 • koncerty muzyczne, przedstawienia
 • bale karnawałowe, andrzejkowe
 • słodycze i dekoracje na bale
 • pomoce dydaktyczne
 • artykuły biurowe dla Samorządu Szkolnego
 • nagrody dla wybitnych uczniów, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
 • nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
 • wydatki okolicznościowe

 

Dane do wpłat:

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
ul. Gościniec 53, 00-704 Warszawa

nr konta: 27 1500 1272 1212 7007 0376 0000

w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł na pierwsze dziecko, 15 zł na drugie, 10 zł na trzecie i 5 zł na każde następne dziecko.

Wszelkie sprawy związane z działaniem Rady Rodziców, pytania czy propozycje współpracy możecie Państwo wysyłać jako wiadomość w dzienniku elektronicznym Synergia Librus jako adresata wybierając „Szkolna rada rodziców”

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci. Zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w działalności naszej szkoły.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca:  Izabela Orczykowska

Zastępca:  Dorota Wrońska-Dąbrowska

Sekretarz:  Sylwia Rokicka-Kordasiewicz

Skarbnik:  Katarzyna Olszewska

Przedszkole   Anna Świostek i Karolina Kocot-Woronko
kl. 1a             Marta Pietrow-Konieczny
kl. 1b             Magdalena Rak
kl. 2a             Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
kl. 2b             Izabela Orczykowska
kl. 3               Katarzyna Figuła
kl. 4               Elżbieta Przybyłek
kl. 5a             Katarzyna Olszewska
kl. 5b             Małgorzata Kuczewska-Łaska
kl. 6               Dorota Wrońska-Dąbrowska

 

 

 

Szanowni Państwo,

w tym roku szkolnym  (2016/2017) z  Państwa składek, a także z funduszy zebranych na balu rodziców i kiermaszu, sfinansowałyśmy:

Zadanie

Kwota w zł

Koncerty muzyczne

5 000,00

Warsztaty gry na bębnach

880,00

Warsztaty ceramiczne

500,00

Warsztaty o płazach i gadach  

600,00

Zajęcia plastyczne w Dorożkarni – dofinansowanie zakupu materiałów plastycznych

2 000,00

Nagrody w konkursach szkolnych

300,00

Bal karnawałowy dla dzieci

1 438,00

Dofinansowanie dzieci w trudnej sytuacji materialnej

500,00

Kosze upominkowe dla nauczycieli i pracowników szkoły na Dzień Nauczyciela

602,04

Autokar dla przedszkola

1 270,00

Dofinansowanie samorządu uczniowskiego

110,94

Woda pitna

257,74

Zakup zapasowych krawatów szkolnych

117,27

Zakup szczoteczek do fluoryzacji

448,00

Dofinansowanie prowadzenia kroniki szkolnej

22,44

Zakup pomocy naukowych

98,32

Akcja charytatywna dla hospicjum onkologicznego

116,00

Współorganizacja pikniku na 80-lecie Szkoły

424,34

Bukiet dla p. Dyrektor (80-lecie)

150,00

Zakup prezentu dla szkoły – werbla (80-lecie)

311,00

Zakup pamiątkowych długopisów dla wszystkich uczniów (80-lecie)

301,49

Dofinansowanie zakupu nagród książkowych dla wyróżnionych uczniów na koniec roku

2 200,00

Bukiet na ręce p. Dyrektor – podziękowanie dla nauczycieli i pracowników szkoły

100,00

Razem

17 747,58 zł

 

Dzięki tym wydatkom oraz zaangażowaniu rodziców udało się zorganizować:

- święto nauczyciela – zakup i przygotowanie koszy upominkowych (kawa i czekoladki) dla nauczycieli i pracowników szkoły, kwiaty dla P. Dyrektor,

- bal andrzejkowy dla rodziców w klubie Balsam,

- akcję charytatywną na rzecz hospicjum onkologicznego pn. Pola Nadziei  – dzieci posadziły 200 hiacyntów w ogródku szkolnym,
- kiermasz świąteczny w szkole,
- bal karnawałowy dla dzieci - dekoracje, prowadzenie, poczęstunek,
- całoroczny projekt koncertów muzycznych dla wszystkich dzieci,
- zajęcia plastyczne w Dorożkarni – realizacja projektu Siekierkowski Starter

- warsztaty gry na bębnach,
- warsztaty ceramiczne z Dorożkarnią,

- piknik na 80-lecie szkoły.

Ponadto w trakcie roku szkolnego:
- wydałyśmy 5 uchwał,
- napisałyśmy pismo interwencyjne w sprawie długotrwałej nieobecności nauczyciela matematyki w klasach IV-VI,

- napisałyśmy pismo interwencyjne w sprawie egzaminu na kartę rowerową w klasie V,

- napisałyśmy pismo o jak najszybsze przygotowanie planu lekcji na rok 2017/2018,
- pisałyśmy do Burmistrza Mokotowa w sprawie zmian w systemie edukacji,
- byłyśmy na spotkaniach z przedstawicielami instytucji oświatowych w sprawie zmian w systemie edukacji (kuratorium, wydział edukacji m.st. Warszawy, forum Rad Rodziców),

- zgłosiłyśmy uwagi do Projektu Szkolnego Programu Wychowawczego i opiniowałyśmy Program Profilaktyki,

- opiniowałyśmy pracę nauczycieli,

- uzasadniałyśmy wnioski o nagrody burmistrza  dla nauczycieli,

- wystąpiłyśmy z wnioskiem o przyznanie nagród Dyrektora Biura Edukacji Mokotowa dla nauczycieli,

- zorganizowałyśmy ankietę i powszechne głosowanie w sprawie wyboru drugiego języka w 7 klasie.

A także:

- wybrałyśmy ofertę i nawiązałyśmy współpracę z fotografem (sesja szkolna)

- współpracowałyśmy z Dorożkarnią,

- współpracowałyśmy z szefową Baila Conmigo przy organizacji balu karnawałowego,

- miałyśmy spotkanie z Panią Dyrektor Dorożkarni,

- i spotkanie z Prezes Fundacji Bo Warto.

 

Mamy w swoim gronie autorkę projektów wsparcia szkoły w ramach budżetu partycypacyjnego miasta:

 

 1. Rewitalizacja i udostępnienie placu zabaw przy Przedszkolu „Stokrotka”.
 2. Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci.

 

 

Niezmiennie prosimy o terminowe  regulowanie  płatności na RR (20 zł miesięcznie za pierwsze dziecko, 15 zł za drugie, 10 zł za trzecie)

 

Rada Rodziców      27 1500 1272 1212 7007 0376 0000

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Gościniec 53, 00-707 Warszawa

  

W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko ucznia,  klasę oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata

  

Wpłaty za dzieci uczęszczające na świetlicę według uznania i możliwości (nie mniej niż 10 zł/m-c)

 

Świetlica 69 1500 1272 1212 7007 0389 0000        

Wpłaty na RR i świetlicę są dobrowolne, ale jeśli zdeklarują się Państwo wpłacać, będą Państwo zobligowani do płacenia składek przez cały rok w podanej wysokości. 

Będziemy wdzięczne za wszelkie uwagi i sugestie co do funkcjonowania Rady Rodziców oraz pomysły nowych inicjatyw dla szkoły i uczniów.

 

Dziękujemy za Państwa pomoc i zachęcamy do dalszej współpracy! 

 Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 3 im.Dzieci Powstania Warszawskiego - Przedszkole nr 281 "Stokrotka"
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie,
  ul.Gościniec 53
  00-704 Warszawa
 • (22)841 43 26                     
  fax: (22)841 43 26

  nr wew.:

  Sekretariat 21
  Świetlica 28
  Przedszkole (grupa starsza) 26
  Przedszkole (grupa młodsza) 30
  Pedagog 25/e-mail:zsp1.pedagog@wp.pl
  Administracja 23

Galeria zdjęć