Rada Rodziców Uczeń zdolny - informacje, publikacje Zebrania z Rodzicami i Dni Otwarte Rekrutacja 2017/2018 Egzamin ósmoklasisty

Rodzice

Rada Rodziców

Szanowni Państwo,

     Dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas uatrakcyjniać czas spędzany
w szkole przez nasze dzieci. Gorąco zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i czynnego włączania się w naszą działalność. Czekamy na Państwa pomysły i sugestie.

      Chcielibyśmy zapewnić, że pieniądze otrzymane od Państwa są zawsze wydawane w sposób gospodarny i przemyślany. Porównujemy oferty i wybieramy te łączące jakość i rozsądną cenę. Zwracamy szczególną uwagę na walory edukacyjne warsztatów opłacanych z naszego funduszu. Dodatkowo nieustannie poszukujemy dróg bezkosztowego pozyskiwania materiałów lub usług. Wielokrotnie udaje się to dzięki Państwa zaangażowaniu.

 

Numer konta Rady Rodziców:

27 1500 1272 1212 7007 0376 0000

 

Dane do przelewu:

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, 

ul. Gościniec 53,  

00-704 Warszawa 

W tytule przelewu prosimy napisać: imię i nazwisko ucznia,  klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW:

1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów i działająca w ich imieniu.

2. Rada Rodziców jest społecznym organem Zespołu działającym w na podstawie i w granicach przepisów ustawy Prawo oświatowe i niniejszego statutu.

3. Rada Rodziców jest organem kolegialnym, swoje decyzje podejmuje w formie uchwał.

4. Rada Rodziców jest samorządna i niezależna w swych decyzjach od innych organów

5. Celem działania Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności Zespołu ukierunkowanej na rzecz jej uczniów.

6. W swojej działalności Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz innymi organizacjami i instytucjami.

7. W ramach swoich uprawnień Rada Rodziców ma obowiązek konstruktywnie współpracować z organami Zespołu, nauczycielami i uczniami, szanując zasady współżycia społecznego oraz traktując dobro uczniów i społeczności szkolnej za nadrzędnych cel swojego działania.

8. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

9. Zasady wyboru członków Rady Rodziców określa ustawa Prawo oświatowe:

1) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2) w wyborach, o których mowa w ust.8 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic;

3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

10. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i ze statutem Zespołu i określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych oraz

przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Zespołu.

11. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego obejmującego działania adresowane do klas I-VIII;

Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Warszawie

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia w Szkole, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawo oświatowe, w przypadkach określonych w przepisach ustawy;

3) opiniowanie planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;

4) opiniowanie wniosku o podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;

5) opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów

ćwiczeniowych;

6) opiniuje przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-8;

7) opiniuje propozycji ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w wymiarze określonym w przepisach prawa.

12. Rada Rodziców może:

1) występować, do Dyrektora, innych Organów Zespołu, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

2) oddelegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego przez organ nadzorujący, do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy;

3) może wnioskować do Dyrektora o wprowadzeniu zmian w obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły Podstawowej jednolitego stroju;

4) występować z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela.

13. W celu wspierania działalności statutowej, Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem, na rzecz wspierania działalności Zespołu.

14. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor.

15. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Decyzje Rady Rodziców są jawne i ogłaszane na stronie internetowej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

rok szkolny 2017/2018

 

 

Podsumowanie wydatków:
W tym roku szkolnym  (2017/2018) z  Państwa składek, a także z funduszy zebranych na  kiermaszu świątecznym, sfinansowaliśmy:

 

Koncerty muzyczne

2200

Szczoteczki do fluoryzacji

440

Kosze upominkowe dla nauczycieli i pracowników szkoły na Dzień Nauczyciela

710

Spotkanie z podróżnikiem (szkoła)

300

Spotkanie z podróżnikiem (przedszkole)

96

Lekcja z owadami (przedszkole)

300

Warsztaty dla przedszkola

720

Dofinansowanie prowadzenia kroniki szkolnej

124,5

Wydrukowanie śpiewników dla uczniów

220

Dekoracje - Kolędowanie

166

Loteria świąteczna

716

Autokar na uroczystości pogrzebowe byłej p.dyrektor szkoły

250

Teatr - przedszkole

575

Laminator dla przedszkola

240

Nagrody w szkolnych konkursach

399,93

Bal karnawałowy

903,17

Autokar- przedszkole

800

Muzeum - przedszkole

220

Dzien dziecka - przedszkole

336

Planetarium - przedszkole

100

Spotkanie z autorką - szkoła

200

Warsztaty Bursztyniarskie - szkoła

700

Warsztaty florystyczne (Dzień Matki) - szkoła

500

Dzień Nauki - warsztaty chemiczne, warsztaty geologiczne

1600

Dzień Nauki - piknik

600

Akcesoria do eksperymentów dla klas

288,35

Dofinansowanie dziecka w trudnej sytuacji materialnej

350

Książki na koniec roku

1322,43

Zwrot do klas 10% wpływów

1036,5

 

 

Razem

16413,88

 

Z poważaniem

Rada Rodziców

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 3 im.Dzieci Powstania Warszawskiego - Przedszkole nr 281 "Stokrotka"
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie,
  ul.Gościniec 53
  00-704 Warszawa
 • (22)841 43 26                     
  fax: (22)841 43 26

  nr wew.:

  Sekretariat 21
  Świetlica 28
  Przedszkole (grupa starsza) 26
  Przedszkole (grupa młodsza) 30
  Pedagog 25/e-mail:zsp1.pedagog@wp.pl
  Administracja 23

Galeria zdjęć