E-dziennik

E-dziennik

 

Podstawowe informacje dla rodziców i uczniów na temat zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Warszawie od 1 września 2016 roku

 

I           Informacje ogólne

1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Warszawie od 1 września 2016 roku, za pośrednictwem strony https://synergia.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Usługa dostarczana jest przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą.

2. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest:

 2.1 Umowa podpisana przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej oraz obsługującej rozwiązanie firmy LIBRUS pod nazwą LIBRUS Synergia,

 2.2 Zgoda od organów nadzorujących ZSP 1 na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej.

 

II          Rodzice – prawni opiekunowie

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów. Od 1 września 2016 roku dostęp do dziennika elektronicznego dla rodzica i dla ucznia jest bezpłatny.

4. Na początku roku szkolnego rodzic otrzymuje login i hasło do swojego oraz DZIECKA konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym.

5. Jeśli rodzic (prawny opiekun) lub uczeń zgubi swój login i hasło to rodzic (prawny opiekun) musi napisać podanie do Dyrektora ZSP 1 z prośbą o wygenerowanie nowego i złożyć je w sekretariacie szkoły.

6. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów dziecka jest skuteczne zabezpieczenie haseł i loginów (nazw użytkowników) tych kont. Przed założeniem lub aktywacją dziecku JAKICHKOLWIEK ww. kont w Internecie rodzic w ZSP1 powinien wpisać do przedmiotowego zeszytu dziecka do zajęć komputerowych informację o następującej treści: „Biorę pełną odpowiedzialność za założenie lub aktywację konta internetowego dla mojego dziecka oraz jego loginu (nazwy użytkownika) i hasła. Imię rodzica, nazwisko rodzica, czytelny podpis rodzica, data zezwolenia”. Oświadczenie podobnej treści należy napisać także dla innych serwisów internetowych, na których życzą sobie Państwo, aby dziecko miało konto.

7. Rodzic w swoim koncie, poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka.

8. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego, dostępnymi w POMOCY po zalogowaniu się na swoim koncie.

9. Na dokumentach dotyczących dziennika elektronicznego rodzic powinien podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem.

10. Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego rodzica lub prawnego opiekuna.

11. Jeżeli rodzic chce usprawiedliwiać nieobecności swojego podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, musi złożyć odpowiednią deklarację i osobiście ją podpisać w obecności wychowawcy klasy.

12. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

13. Jeśli występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Może również o tym fakcie powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI Wychowawcę Klasy lub Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

 

III         Uczeń

14. Na początkowych lekcjach uczniowie będą zapoznani przez wychowawcę z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

15. Jeśli uczeń otrzymał zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na posiadanie hasła i loginu do dziennika elektronicznego – zgodnie z opisaną procedurą w: punkt 2, podpunkt 6, to jego obowiązkiem jest skuteczne zabezpieczanie takich informacji.

16. Jeśli uczeń otrzymał zgodę rodzica na używanie ww. konta internetowego to ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH po zalogowaniu się na swoim koncie (https://synergia.librus.pl/help).

 

IV        Ogólne zalecenia w sprawie używania dziennika elektronicznego

17. Zaleca się:

   17.1 używanie do dziennika elektronicznego ustandaryzowanego sprzętu i oprogramo-wania (np. różne eksperymentalne tablety mogą nie wyświetlać potrzebnych rzeczy w dzienniku elektronicznym),

   17.2 używanie do dziennika elektronicznego aktualnej wersji przeglądarki internetowej typu: Internet Eksploler, Mozilla Firefox, Google Chrom lub Opera,

   17.3 używanie dziennika elektronicznego NA URZĄDZENIA MOBILNE, np. telefony lub tablety – MOBILNYCH WERSJI E-DZIENNIKA – w tej sprawie należy skontaktować się z firmą Librus, zobaczyć stronę https://m.synergia.librus.pl/, zadzwonić do pomocy technicznej firmy Librus: 32 350 85 85 w. 6.

 

V         Uwagi końcowe

18. ZSP 1 w ogóle nie zajmuje się testowaniem sprzętu rodziców, szczególnie najnowszego, oraz nie ponosi odpowiedzialności za działanie żadnych urządzeń wykorzystywanych do obsługi dziennika elektronicznego.

 

administrator dziennika elektronicznego w ZSP1:

Agata Tomaszewska- Woźniak

Warszawa, 1 września 2016

 

E-dziennik: https://synergia.librus.pl/

InformacjeDlaRodzicowDziennik.pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 3 im.Dzieci Powstania Warszawskiego - Przedszkole nr 281 "Stokrotka"
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie,
  ul.Gościniec 53
  00-704 Warszawa
 • (22)841 43 26                     
  fax: (22)841 43 26

  nr wew.:

  Sekretariat 21
  Świetlica 28
  Przedszkole (grupa starsza) 26
  Przedszkole (grupa młodsza) 30
  Pedagog 25/e-mail:zsp1.pedagog@wp.pl
  Administracja 23

Galeria zdjęć